TİGEM’den Et İhalesi: 30 Ton Karkas Et Açık Artırmayla Satılacak

0
683
et

TİGEM, TÜRKGELDİ Tarım İşletmesinde mecburi kesime tabi tutulan sığırlardan elde edilecek 30 ton karkas eti açık artırma suretiyle satacak. 

TİGEM, TÜRKGELDİ Tarım İşletmesinde mecburi kesime tabi tutulan sığırlardan elde edilecek 30 ton karkas eti açık artırma suretiyle satacak. 

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayınlanan ilan şöyle; 

1-  İşletmemizde mecburi kesime tabi tutulan sığırlardan elde edilecek karkas et 1 (bir) parti halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2- İhale 05/08/2020 günü saat 14.00’te işletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyat uygun görülmediği takdirde ihale, 12/08/2020 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

3-  İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halen faaliyette bulunduklarına dair, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri.ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

d) Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, gerçek usulde KDV mükellefi olduğunu gösterir belge (bu belge ibraz edilmediği takdirde yapılan teslim perakende teslim sayılacak ve perakende teslime ait KDV oranı uygulanacaktır.)

e) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.

f) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak işletme Genel Evrak Servisine en geç 05/08/2020 tarih, saat 14:00 kadar teslim edilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

4- Geçici teminat, muhammen tutarın %5’i; kat’i teminat ise ihalede oluşan tutarın %10’udur. İhaleye ait geçici teminatın Türkiye Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki TR79 0001 5001 5800 7287 7137 65 IBAN No’lu hesabımıza yatırılıp alınan makbuzun komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

5- İhaleye ait muhammen birim fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

6- Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA) ve işletmemizde mesai saatlerinde görülebilir.

7- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.