Okul Gıdası Düzenlemesi Ertelendi

0
1600
Okul Gıdası Düzenlemesi Ertelendi

Okullarda öğrencilere satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için okul gıdası onayı alma zorunluluğu 6 Eylül 2021’e uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa ve tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak “Okul Gıdası” logosuna ilişkin hususları düzenliyor. Buna göre, tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları iş birliği yapacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından okul gıdası onayı alınması zorunlu olacak. Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda bu logo kullanılamayacak. Söz konusu onay zorunluluğu, logo kullanımı ve okul gıdası onayı alım süreciyle ilgili hükümlerin uygulanması 6 Eylül 2021’de yürürlüğe girecek, diğer hükümler bugünden itibaren uygulamaya konulacak. Uygulamaya uyum sağlamak için işletmelere daha önce 7 Eylül 2020’ye kadar süre verilmişti.

Uygulamanın esasları

Tebliğ kapsamındaki işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların ambalajında “Okul Gıdası” logosu bulunacak. İşletmelerde Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyulacak. Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılamayacak. Okul gıdası kriterleri Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu kriterleri Tarım ve Orman ile Millî Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Okul gıdası kriterleri iki bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak. “Okul Gıdası” logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek.

Okul Gıdası Komisyonu

Okul gıdasına ilişkin yeni başvuruları ve okul gıdası kriterlerine ilişkin değişiklik taleplerini değerlendirmek üzere Okul Gıdası Komisyonu kurulacak. Komisyon; Tarım ve Orman Bakanlığından 3, Sağlık Bakanlığından 2, Milli Eğitim Bakanlığından 2 temsilci olmak üzere konusunda uzman toplam 7 üyeden oluşacak. Gerekli hallerde komisyon toplantılarına ilgili diğer bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilebilecek. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacak. Komisyon yılda en az 6 kez toplanacak. Okul gıdası kriterleri belirlenecek gıdalar için başvurular Komisyonda değerlendirilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak. Komisyon, okul gıdası kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlığa yapılan başvuruları değerlendirecek. Bakanlık, Komisyon görüşünü Sağlık Bakanlığına bildirecek.

Onay süreci

Gıda işletmecisi, okul gıdası onay işlemleri için il tarım ve orman müdürlüğüne müracaat edecek. Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılacak. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınacak. İl müdürlüğü, bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası kriterleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosyaya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda il müdürlüğü bunları gıda işletmecisine 15 gün içinde resmi yazıyla iletecek. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içinde gerekli düzenlemeleri yaparak il müdürlüğüne bildirecek. 20 gün içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan gıda işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilecek. Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda il müdürlüğü onaylamış olduğu Okul Gıdası logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine, Onay Takip Formu’nu ise resmi yazıyla Bakanlığa gönderecek. Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler bakanlık internet sayfasında yayımlanacak.

Logonun özellikleri

Ambalaj üzerinde yer alacak Okul Gıdası logosunun çapı en geniş yüzeyi 80 santimetrekareden büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, en geniş yüzeyi 25 ile 80 santimetrekare arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2 santimetre, en geniş yüzeyi 25 santimetrekareden küçük ambalajlarda veya kaplarda 1,5 santimetre olarak uygulanacak. Okul Gıdası logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zemin ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak.

Okul gıdası denetimleri

Okul gıdalarının denetimi Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak. Gerekli görülmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi katılım sağlayacak. Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, Okul Gıdası logosu bulunmayan gıdaların satışını/sunumu yapan gıda işletmelerinin tespiti halinde işletmeler ile bulundukları okulları, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla aylık olarak Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine bildirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri, Okul Gıdası logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alacak, Tarım ve Orman Bakanlığını bilgilendirecek. Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında bakanlıklar ilgili mevzuat çerçevesince idari yaptırımlar uygulayacak. Düzenlemeyle 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.